Všeobecné podmínky

Článek 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy mezi objednatelem (dále jen „objednatel“) a Fa Podrazil s.r.o. při poskytování stěhovacích služeb a se stěhováním souvisejících služeb (dále jen „stěhování“), jsou závazné pro Fa Podrazil s.r.o. a objednatele a jsou nedílnou součástí smlouvy o stěhování uzavřené mezi objednavatelem a Fa Podrazil s.r.o. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky objednatele platí jen tehdy, jsou-li Fa Podrazil s.r.o. písemně potvrzeny.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud písemná smlouva o stěhování nebo jiné písemné ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

V případě, kdy objednatel je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi firmou a objednatelem - spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy, se nepoužijí.

Článek 2. Uzavření smlouvy a její obsah

Objednavatel podává objednávku služeb Fa Podrazil s.r.o. (dále jen „objednávka“), prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS, kontaktního formuláře na webových stránkách, kdy kontakty jsou uvedeny na www.podrazil.cz, anebo písemně na adresu sídla či provozovny Fa Podrazil s.r.o. V případě telefonické objednávky si Fa podrazil s.r.o. vyhrazuje právo požadovat doručení objednávky písemnou formou, a to alespoň prostřednictvím elektronické komunikace.

Objednatel může svou objednávku zrušit, a to prostřednictvím elektronické pošty, příp. jinak písemně, do okamžiku jejího přijetí Fa Podrazil s.r.o. Objednávku je Fa Podrazil s.r.o. oprávněna odmítnout. Objednávka také není přijata tehdy, pokud jí Fa Podrazil s.r.o. nepotvrdí doporučeným dopisem, e-mailem nebo jiným průkazným způsobem ve lhůtě tří dnů. 

Objednávka musí obsahovat minimálně údaje požadované jako povinné v nezávazné objednávce na www.podrazil.cz, pokud se strany nedohodnou jinak.

Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky objednavatele, přijetím jím udělené zakázky, případně je uzavřena přímo smlouva o stěhování.

Objednavatel výslovně uznává, že obsah smlouvy se řídí výhradně textem potvrzení objednávky nebo smlouvy o stěhování uzavřené s Fa Podrazil s.r.o., pokud ve lhůtě do tří dnů od uzavření nepožaduje od Fa Podrazil s.r.o. provedení změny, což je považováno za nový návrh smlouvy. Možnost změny je však vyloučena v případě, že v této lhůtě již byla objednávka Fa Podrazil s.r.o. zpracována do stavu, který možnost změny neumožňuje. Nastane-li takový případ, Fa Podrazil s.r.o. o něm objednavatele okamžitě informuje. Další dodatečné změny smlouvy platí pouze v případě, že jsou ze strany Fa Podrazil s.r.o. písemně potvrzeny.

Fa Podrazil s.r.o. si v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření speciální písemné smlouvy, tj. smlouvy podle podmínek dle potvrzené objednávky a dalších specifických podmínek ji doplňujících, což Fa Podrazil s.r.o. sdělí objednateli jedním z výše uvedených způsobů doručování. 

V případě zrušení jakékoliv již uzavřené smlouvy objednatelem, ten uhradí firmě Fa Podrazil s.r.o. smluvní pokutu ve výši 50 % z dohodnuté ceny. Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody, která se hradí v plné výši. 

Článek 3. Odstoupení od smlouvy ze strany Fa Podrazil s.r.o. změna doby realizace zakázky

Fa Podrazil s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě vyšší moci, tj. okolností, které Fa Podrazil s.r.o. nemohla odvrátit, jež nastaly nezávisle na její vůli a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Fa Podrazil s.r.o. tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smlouvy o stěhování tuto překážku předvídal, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup, včetně sjednání jiného termínu stěhování. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky a neobdržel žádné plnění, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu do 14 pracovních dnů.

Článek 4. Cena

Cena musí být dohodnutá před začátkem stěhování, a to buď po návštěvě obchodního zástupce na místě stěhování, nebo v potvrzené objednávce.

Pro stanovení ceny stěhování platí ceník platný v den uzavření smlouvy uveřejněný na www.podrazil.cz, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek 5. Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena, ledaže smlouva o stěhování určí jiný způsob, takto:

a)  v hotovosti, a to ihned po dokončení a vyúčtování zakázky, proti příjmovému dokladu vystaveným zaměstnancem Fa Podrazil s.r.o.

b)  bezhotovostně bankovním převodem předem, a to jako záloha podle odhadu ceny zakázky, přičemž po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek, resp. vrácen přeplatek, s tím, že přeplatek i doplatek jsou splatné do 14 - ti kalendářních dní od dokončení zakázky na základě vystavené faktury;

c)  bezhotovostně bankovním převodem na základě faktury vystavené okamžitě po provedení zakázky, se splatností do 14 - ti kalendářních dní od dokončení zakázky. Faktura se považuje za akceptovanou objednatelem, pokud nebude vrácena firmě do 5 - ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu pouze v případě nesplnění zákonných požadavků daňového dokladu, přičemž je povinen označit důvod vrácení faktury.

Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením realizace zakázky.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny zakázky nebo její části je Fa Podrazil s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut firmou a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut objednatelem nezprošťuje objednatele povinnosti uhradit dlužný závazek a není tím ani dotčeno právo Fa Podrazil s.r.o. domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají.

Objednatel není oprávněn započíst případné nároky z pojistné události vůči faktuře vystavené Fa Podrazil s.r.o. za provedenou zakázku. 

Článek 6. Součinnost objednatele

 Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejména řádně a včas:

a)  zajistit příjezdové cesty a dostatečnou parkovací plochu na místě nakládky a vykládky

b)  zajistit dostatečnou průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu

c)  připravit věci určené ke stěhování (včetně jejich případného zabalení), jakož i potřebné průvodní dokumenty, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo

d)  informovat firmu zejména o povaze, rozměrech, váze a objemu nákladu nebo stěhovaných věcí; 

Fa Podrazil s.r.o. si vymiňuje, že předmětem stěhování nebudou zejména:

a)  věci ohrožující lidský život nebo zdraví či jiné nebezpečné věci, jako jsou například výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod., které mohou způsobit škodu na zdraví nebo majetku;

b)  věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci s nimi;

c)  jiné věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů;

d)  zvířata, ať již živá nebo mrtvá nebo rostliny.

Pokud se Fa Podrazil s.r.o. a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese firma v žádném případě odpovědnost za vznik škody na těchto věcech, ani za škodu, těmito věcmi způsobenou. Za takto vzniklou škodu odpovídá vždy objednatel.

Objednatel je povinen informovat Fa Podrazil s.r.o. o jakýchkoliv vlastnostech stěhovaných věcí, které by mohly mít vliv na bezpečnost nebo plynulost přepravy nebo na vznik škody.

 

Při řešení pojistné události je Objednatel povinen komunikovat s pojišťovnou či dodat pojišťovně požadované podklady, jinak nemůže být Objednateli pojistná událost proplacena. 

V případě pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že Fa Podrazil s.r.o. je povinna nahradit oprávněným osobám škodu, přičemž předmětná škoda byla způsobena v přímé příčinné souvislosti s porušením smluvních povinností ze strany objednatele, má Fa Podrazil s.r.o. vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši této škody.

Objednatel odpovídá za to, že elektrospotřebiče, stroje, zařízení a jiné věci obdobného charakteru jsou před předáním Fa Podrazil s.r.o. ve stavu mimo provoz, resp. ve stavu určeném podle technických manuálů či návodů na použití pro případ stěhování. Objednatel rovněž odpovídá za to, že skříně, trezory a jiné věci obdobného charakteru jsou před předáním Fa Podrazil s.r.o. uzamčeny, či jinak obdobným způsobem bezpečně uzavřeny, s tím, že před uzamčením, resp. uzavřením objednatel předá Fa Podrazil s.r.o. seznam obsahu těchto věcí, jehož pravdivost písemně potvrdí obě strany. V případě stěhování cenin, šperků a jiných předmětů v ceně nad 5.000,- Kč (i jednotlivě) je povinností objednatele na tuto skutečnost Fa Podrazil s.r.o. předem upozornit; tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v písemném potvrzení podle předchozí věty.  

Objednatel je povinen zabezpečit, aby se při započetí stěhování nenacházely v prostorách stěhování předměty, včetně cenin, šperků, peněz, osobních dokladů, starožitností, mobilních telefonů, drobné elektroniky, osobních věcí apod., které nejsou sjednaným předmětem stěhování.

V případě, kdy si objednatel podnajme pouze plochu ve skladech Fa Podrazil s.r.o. pro uskladnění věcí (aniž by skladované věci byly protokolárně předány a spravovány Fa Podrazil s.r.o.), neodpovídá Fa Podrazil s.r.o. za případnou škodu způsobenou zcizením uskladněných věcí.

V případě, kdy si objednatel ve skladech Fa Podrazil s.r.o. pronajme plochu pro uskladnění věcí, kdy skladované věci jsou protokolárně předány a spravovány Fa Podrazil s.r.o., odpovídá Fa Podrazil s.r.o. i za případnou škodu způsobenou zcizením uskladněných věcí.

Článek 7. Reklamace, náhrada škody

Objednatel je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných věcí nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo nejpozději ve lhůtě 14-ti dnů co se o těchto skutečnostech dozvěděl.

Objednatel je povinen zkontrolovat stěhované věci při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo, bezprostředně poté. V případě, že objednatel zjistí poškození vzniklé při stěhování, sepíše se zástupcem firmy reklamační protokol nebo zápis. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. V případě odmítnutí podepsat reklamační protokol nebo zápis ze strany objednatele zástupce Fa Podrazil s.r.o. tuto skutečnost uvede do protokolu, resp. zápisu, spolu s poznámkou, zda k takovému odmítnutí byl dán důvod.

Fa Podrazil s.r.o. odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou jeho zaviněním na stěhovaných předmětech, resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných věcí, resp. příslušných prostor v důsledku škodní události snížila. Fa Podrazil s.r.o. odpovídá v každém případě pouze za skutečně vzniklou přímou škodu na věcech, nikoliv za ušlý zisk, škodu následnou, nepřímou, resp. škodu s prvotní škodou související apod.

Fa Podrazil s.r.o. rovněž není odpovědná za škodu, způsobenou na stěhovaných věcech osobou přijímající či odesílající stěhované věci, resp. objednatelem, nebo která vznikla v důsledku jednání objednatele, včetně případu vzniku škody, kdy Fa Podrazil s.r.o. upozornila objednatele na potřebu zajištění ochrany stěhovaných věcí např. obalovými materiály, a objednatel na původních dispozicích zakázky trval. Pokud potřeba zajištění ochrany stěhovaných věcí není při zahájení realizace zakázky poznatelná, odpovídá za vzniklou škodu v plné míře objednatel bez dalšího.

Fa Podrazil s.r.o. dále není zodpovědná za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných věcí.

Fa Podrazil s.r.o. dále není zodpovědná za škodu, která vznikla případným zcizením skladovaných věcí v případě, kdy si objednatel pouze podnajal prostor k uskladnění svých věcí a tento si sám spravuje.

Bez ohledu na výše uvedené, Fa Podrazil s.r.o. odpovídá za prokazatelné mechanické poškození (poškození povrchu, deformace, praskliny) věcí, nikoliv za funkčnost těchto zařízení. Fa Podrazil s.r.o. rovněž neodpovídá za ztrátu obsahu skříní, trezorů a jiných věcí obdobného charakteru, které nebyly před stěhování objednatelem uzamčeny či jiným způsobem bezpečně uzavřeny anebo u nichž nebyl před vlastním stěhováním sepsán a oboustranně potvrzen seznam podle čl. 6. těchto VOP. Fa Podrazil s.r.o. neodpovídá za škodu na ceninách, špercích a jiných předmětech v ceně nad 5.000,- Kč (i jednotlivě), pokud objednatel na tuto skutečnost Fa Podrazil s.r.o. předem neupozornil anebo pokud tato skutečnost není vyznačena v písemném potvrzení podle čl. 6., těchto VOP. 

Fa Podrazil s.r.o. neodpovídá za ztrátu předmětů, včetně cenin, šperků, peněz, osobních dokladů, starožitností, mobilních telefonů, drobné elektroniky, osobních věcí apod., které se nacházejí v prostorách, kde Fa Podrazil s.r.o. provádí stěhování a které přitom nejsou sjednaným předmětem stěhování.

Fa Podrazil s.r.o. neodpovídá za kvalitu balení ani za kvalitu obalových materiálů, pokud si objednatel připravuje věci na převoz sám, za použití vlastních obalových materiálů. Fa Podrazil s.r.o. také nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené.

Fa Podrazil s.r.o. neodpovídá za jednání a výskyt jakýchkoliv osob, které nejsou zaměstnanci firmy (nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů), včetně zástupců objednatele nebo náhodných osob, které nemají žádný vztah k dodavateli ani k objednateli, obyvatelů či uživatelů objektu (sousedů), kolemjdoucích, dalších dělníků, stavbařů, zaměstnanců jiných stěhovacích nebo úklidových firem apod., a které se pohybují v prostorách, kde probíhá stěhování. Firma také neodpovídá za případné škody způsobené těmito osobami.

Článek 8. Doručování

Zasílání písemností mezi smluvními stranami se řídí následujícímu zásadami: Objednatel zasílá písemnosti Fa Podrazil s.r.o. na adresu jejího sídla či provozovny.

Fa Podrazil s.r.o. zasílá písemnosti objednateli na adresu uvedenou v objednávce nebo písemné smlouvě anebo na jinou adresu, kterou jí objednatel písemně sdělil.

Jsou-li písemnosti objednateli zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:

1.  třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak,

2.  den odmítnutí převzetí zásilky objednatelem,

3.  poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si objednatel zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se objednatel o uložení nedozvěděl,

4.  den, kdy Fa Podrazil s.r.o. byla vyrozuměna o tom, že se zásilku objednateli nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.

Článek 9. Řešení sporů 

Právní vztah mezi objednatelem a Fa Podrazil s.r.o. se řídí právním řádem České republiky.

Článek 10.  Závěrečná ustanovení

Fa Podrazil s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto VOP uveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách www.podrazil.cz a nejpozději 1 kalendářní den před účinností změny.

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) objednatele jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje získané od objednatele jsou využívány výhradně pro interní potřeby Fa Podrazil s.r.o. za účelem úspěšného splnění smlouvy a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případného subdodavatele za účelem bezproblémového splnění smlouvy.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednavatel odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Fa Podrazil s.r.o. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti objednatele odstranit z databáze.

Objednatel svým podpisem objednávky, smlouvy o stěhování, popř. dohody o úhradě závazku stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek Fa Podrazil s.r.o., považuje je za jasné, srozumitelné a určité a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy o stěhování, tj. smluvního vztahu mezi Fa Podrazil s.r.o. a objednatelem a vzal na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou závazné pro úpravu vztahů smluvních stran.

Fa Podrazil s.r.o. je oprávněna postoupit práva a převést povinnosti, vyplývající z každé jednotlivé smlouvy o stěhování, vcelku nebo částečně, na třetí osobu.

Článek 11. Platnost a účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2020.

Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Fa Podrazil s.r.o., ve všech provozovnách firmy a je zveřejněno na internetové stránce www.podrazil.cz

 V Praze dne 01. 01. 2020