Zpracování osobních údajů

Zákazník vyplněním kontaktích údajů na webovém formuláři uděluje společnosti Fa Podrazil, s.r.o.(dále jen „Správce“) souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto registračním formuláři, a to pro marketingové účely související s činností Správce, tj. pro jeho interní účely a dále pro zasílání marketingových sdělení, obchodních nabídek a provádění marketingových průzkumů, to vše zejména prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (e-mail, sms, telefon apod.). Osobním údajem se rozumí zejména jméno a příjmení, akademický titul, adresa či doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech Zákazníka.

Souhlas je udělován až do doby vyjádření písemného nesouhlasu Zákazníka se zpracováním osobních údajů zaslaným Správci. Za písemné vyjádření se v tomto považuje zejména elektronická forma – e-mail. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.,. Správce se zavazuje osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Správce se zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetí straně a že bude při jejich shromažďování a zpracování postupovat tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Zákazník prohlašuje, že své osobní údaje poskytl dobrovolně a že si je vědom svých práv vyplývajících z ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkajících se přístupu k poskytnutým údajům a ochrany jeho práv.